แบบประเมิน ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับอาจารย์/บุคลากร/เจ้าหน้าที่
แบบประเมินการบริหารของผู้อำนวยการ ปี 2562
https://forms.gle/RVNHrmjRbgTbiUZk9
แบบประเมินการบริหารของรองผู้อำนวยการ/รองผู้จัดการ) ปีการศึกษา 2562
https://forms.gle/zgHHwQYeeA1a8gWz7
แบบประเมินการบริหารของหัวหน้าส่วนงาน ปี 2562
https://forms.gle/5n9CHLgnf1tVuaCY8
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ ปีการศึกษา 2562
https://forms.gle/6HKwKcsgpvhhSpFb6
แบบประเมินสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
https://forms.gle/tCbaiH1wHf9eDaYy7