แบบประเมิน ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับนักเรียน นักศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
https://forms.gle/vAK11touUa2sJjs86
แบบประเมินตนเองของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
https://forms.gle/V7Z3nc6wPuT8mKcS6
แบบประเมินสถานศึกษาโดยผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
https://forms.gle/fu1xJtBdtduGYEkW7