ประวัติวิทยาลัย

- ปี พ.ศ. 2503 อาจารย์ฉวี จุลชาต และอาจารย์พร้อม จุลชาต เป็นผู้ก่อตั้ง “โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน” ตั้งอยู่ที่ อาคาร 4 ถนนราชดำเนิน (ใกล้กับอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา) ซึ่งได้รับการอนุญาตเปิดสอนหลักสูตรพาณิชยกรรมจากกระทรวงศึกษาธิการ ในปีแรกที่เปิดสอนมีนักเรียนเพียง 63 คน นับเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรวิชาพาณิชยกรรมเปิดสอนเฉพาะรอบบ่าย โดยอาจารย์ดนัย จุลชาต เป็นผู้จัดการ
- ปี พ.ศ. 2507 อาจารย์ฉวี จุลชาต และอาจารย์พร้อม จุลชาต ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียน ณ สถานที่แห่งใหม่ที่ซอยทวีธาภิเศก (ซอยอิสรภาพ 42 ที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ปัจจุบัน) เนื่องจากผู้ปกครองได้นำนักเรียนมาสมัครเรียนมากขึ้นตามลำดับ จนสถานที่เรียนเดิมไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน โดยสถานที่แห่งนี้เปิดสอนเฉพาะรอบเช้า โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนพณิชยการราชดำเนินธนบุรี ส่วนโรงเรียนในฝั่งพระนคร ก็ยังคงเปิดทำการเรียนการสอนเฉพาะรอบบ่ายตามปกติ
- ปี พ.ศ.2510 ผู้ร่วมก่อตั้งจึงขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ย้ายโรงเรียนจากถนนราชดำเนินมาอยู่รวมกับโรงเรียนในซอยทวีธาภิเศก และตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จึงมีสองโรงเรียนตั้งอยู่ ณ สถานที่เดียวกันคือ โรงเรียนที่สอนรอบบ่ายเรียกว่า “โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน” มีอักษรย่อ “พ.ร.ด.” อาจารย์ดนัย จุลชาต เป็นผู้รับใบอนุญาต และโรงเรียนที่สอนรอบเช้าเรียกว่า “โรงเรียนพณิชยการราชดำเนินธนบุรี” มีอักษรย่อ “พ.ร.ธ.”
- ปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนสร้างพระประจำโรงเรียน พระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสมเด็จพระปิยะมหาราช และพระกริ่ง รุ่น “ศรีมหาราช” จำนวน 1,369 องค์
- ในปีการศึกษา 2523 โรงเรียนได้รับใบอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในนามของโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน โดยมีอาจารย์ดุษฎี จุลชาต เป็นผู้จัดการ โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน
- ปี พ.ศ. 2527 อาจารย์ดนัย จุลชาต เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน และอาจารย์ดุษฏี จุลชาต เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน ธนบุรี โดยกำหนดปรัชญาของโรงเรียนคือ “ การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเป็นเลิศ”
- ปี พ.ศ. 2542 จัดตั้งโรงเรียนกีฬาราชดำเนิน-ตลิ่งชัน เพื่อทำเป็นศูนย์กีฬาและจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอื่นๆให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2542 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
- ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน และโรงเรียนพณิชยการราชดำเนินธนบุรี ได้ควบรวมกิจการ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน-ธนบุรี โดยอาจารย์ดุษฏี จุลชาต เป็นผู้รับใบอนุญาต อาจารย์กฤษฎา จุลชาต เป็นผู้จัดการ และอาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี เป็นผู้อำนวยการ
- ปี พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ฉบับใหม่ ณ ขณะนั้นได้ประกาศใช้ และอนุญาตให้โรงเรียนที่เปิดสอนสายอาชีวศึกษา ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใช้ชื่อนำหน้าโรงเรียนเป็น“วิทยาลัยเทคโนโลยี” โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน”ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นมา

ความเป็นมา

- ปี พ.ศ. 2518, 2521, 2533 ได้รับรางวัลนักเรียนที่มีความประพฤติที่ดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของไทย จากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติ
- ปี พ.ศ. 2530 ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประเภทโรงเรียนอาชีวศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
- ปี พ.ศ. 2532 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ปี พ.ศ. 2534, 2536, 2537 ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณในการจัดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณแม่ในสถานศึกษาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
- ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับ “รางวัลพระราชทาน” ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2535
- ปี พ.ศ. 2535 อาจารย์ดุษฎี จุลชาต ตำแหน่งผู้จัดการ ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2535 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
- ปี พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ปี พ.ศ. 2540 ผ่านการรับรองการบริหารคุณภาพสถานศึกษาจากภายนอก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2540
- ปี พ.ศ.2540 โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2540
- ปี พ.ศ. 2541 ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
- ปี พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาว โครงการโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด จากกระทรวงศึกษาธิการ
- ปี พ.ศ. 2542 อาจารย์ดุษฏี จุลชาต ผู้รับใบอนุญาต ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปี 2541 จังหวัดกรุงเทพฯ สาขานันทนาการและผู้ทำคุณประโยชน์ทางวัฒนธรรม จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542
- ปี พ.ศ. 2544 อาจารย์ดุษฎี จุลชาต ผู้รับใบอนุญาตได้รับรางวัลดีเด่นในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2544
- ปี พ.ศ. 2545 เป็นโรงเรียนนำร่อง ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชนด้านอาชีวศึกษารอบแรก
- ปี พ.ศ. 2545 อาจารย์ดุษฏี จุลชาต ผู้รับใบอนุญาต ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากคุรุสภา
- ปี พ.ศ. 2545 บุคลากร ครูผู้สอน ผ่านการประเมินคุณภาพเป็นครูต้นแบบ ของสำนักงานคณะกรรมการเอกชนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545
- ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนทำสัญญาร่วมมือกับ NiijimaGakuen Women’s Junior College ประเทศญี่ปุ่น ด้านการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2545
- ปี พ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรีในฐานะสถานศึกษาทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546
- ปี พ.ศ. 2546 ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะเป็น สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับประเทศ พ.ศ. 2546
- ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้เข้าสู่ระบบคุณภาพทั้งองค์กร ได้รับรอระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จากสำนักงานรับรองระบบคุณภาพ EAQA/EIT-CBO (ประเทศอังกฤษ) สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2547
- ปี พ.ศ. 2549 เป็นโรงเรียนนำร่อง ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชนด้านอาชีวศึกษารอบสอง (2549-2553)
- ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลเหรียญเงินในโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ปีการศึกษา 2550 ของสำนักเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
- ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรองรองชนะเลิศอันดับสอง ในรอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 22 ประเภทการประกวดมารยาทไทยการสมาคม ปีการศึกษา 2550
- ปี พ.ศ. 2550 ได้รับการคัดเลือกเข้านำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 “การศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้” ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2550
- ปี พ.ศ.2551 ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปส.)
- ปี พ.ศ. 2551 ได้ทำความร่วมมือกับสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กศน.) ในโครงการ เปิดโลกทัศน์การศึกษาต่อทางอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551
- ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน ได้ทำความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับ บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- ปี พ.ศ. 2553 2552 โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน ได้ทำความร่วมมือรับนักศึกษาเข้าทำงานในแบบสหกิจกับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553
- ปี พ.ศ.2554 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554
- ปี พ.ศ.2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ให้เป็นประธานฝ่ายการแสดงกลางแจ้งและบนเวที งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา งาน 5 ธันวามหาราชและ 12 สิงหามหาราชินี อย่างต่อเนื่อง
- ปี พ.ศ. 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้ทำความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับ บริษัท แมคไทย จำกัด และบริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด มื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
- ปี พ.ศ. 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และบริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป จำกัด ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อ มีนาคม 2555
- ปี พ.ศ. 2555 ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชนด้านอาชีวศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558)
- ปี พ.ศ. 2555 อาจารย์กฤษฎา จุลชาต ผู้จัดการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรม เขตบางกอกใหญ่
- ปี พ.ศ. 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านการจัดการศึกษาโดยให้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายบริหารธุรกิจ เมื่อ มกราคม 2556
- ปี พ.ศ. 2556 ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2556 รองชนะเลิศอันดับ 2
- ปี 2556 ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย
- ปี พ.ศ.2557 อาจารย์ดุษฏี จุลชาต ผู้รับใบอนุญาตได้รับโล่รางวัลในฐานะบุคคลผู้บุกเบิกการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน (วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน) เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทพาณิชยกรรมแห่งแรกในประเทศไทย จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน
- ปี พ.ศ. 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้ทำความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557
- ปี พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ จากการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยมีนักเรียน นักศึกษาสอบได้มากเป็นอันดับ 1 ของการสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศ จากศูนย์การศึกษาสำนักเผยแผ่ธรรม วัดยานนาวา
- ปี พ.ศ. 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับการจัดตั้งเป็น “ศูนย์ฝึกอาชีพ” ในสถานศึกษาตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- ปี พ.ศ. 2557 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักการศึกษาอำเภอเหมิงเฉิง มณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 1
- ปี พ.ศ. 2557 คณาจารย์และนักศึกษาจากสมาคมการศึกษาด้านการค้าจากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
- ปี พ.ศ. 2558 ผู้บริหารสถาบันสอนภาษาเกอเธ่ ประเทศไทย เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
- ปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในโครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศิลปะศาสตร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เมื่อ สิงหาคม 2558
- ปี พ.ศ. 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจักรพงษภูวนารถ โดยนักศึกษาที่จบระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)ของวิทยาลัยได้รับโควตาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ตลาด คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาต่างประเทศ การท่องเที่ยว และการโรงแรม
- ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับรองคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (Quality to International Standards) ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับดีเยี่ยม ปี พ.ศ.2558 – 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- ปี พ.ศ. 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับ “รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช. (Office of the private education commission :OPEC AWARDS) ประเภทรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งมีผลการตัดสินชนะเลิศ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- ปี พ.ศ. 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ทำความร่วมมือดับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการร่วมพัฒนาผลิตนักศึกษา เมื่อกุมภาพันธ์ 2559
- ปี พ.ศ. 2559 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำนักเรียนปริยัติธรรม แผนกธรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2558 ให้กับวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา
- ปี พ.ศ. 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ทำความร่วมมือกับ BoZHou Auto Industry School AnHui Province ด้าน Chinese and Foreign Training Classes Exchanges and Cooperation Agreement เมื่อตุลาคม 2559 ณ ประเทศจีน
- ปี พ.ศ. 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านการร่วมจัดการศึกษาและโควตาเข้าศึกษาต่อสาขาบริหารธุรกิจ
- ปี พ.ศ. 2559 วิทยาลัยฯ ได้รับการอนุญาตเพิ่มตราสารจัดตั้ง เรื่องการรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ทางสติปัญญา ทางร่างกายหรือสุขภาพ ทางการเรียนรู้ ทางการพูดและภาษา ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ออทิสติก ความพิการซ้ำซ้อน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
- ปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสยาม ด้านร่วมกันจัดการศึกษาและโควตาเข้าศึกษาต่อสาขาบริหารธุรกิจ เมื่อมกราคม 2560
- ปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ทำความร่วมมือกับ บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้านร่วมกันจัดการศึกษาโดยรูปแบบการฝึกงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
- ปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธนบุรี ด้านร่วมกันจัดการศึกษาและโควตาและสิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อ เมื่อกุมภาพันธ์ 2560
- ปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้านร่วมกันจัดการศึกษาและโควตาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เมื่อสิงหาคม 2560
- ปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ทำความร่วมมือกับ บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ปแมนเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560
- ปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัล อันดับ 1 การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 จากสมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดสามพระยา
- ปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ด้านร่วมจัดการศึกษาและโควตาต่อระดับปริญญาตรี เมื่อพฤศจิกายน 2560
- ปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ทำความร่วมมือกับ บริษัท ปิรามิค โซลูชั่น จำกัด ด้านร่วมกันจัดการศึกษารูปแบบฝึกงาน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
- ปี พ.ศ.2560 บุคลากร จำนวน 15 คนของวิทยาลัยฯ เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมมีคุณสมบัติเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
- ปี พ.ศ. 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ผ่านการทดสอบ และสามารถดำเนินการขึ้นป้ายตั้งเป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน จากกรมแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือ แรงงานสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)ระดับ 1 และสาขาอาชีพงานบริการ ผู้ช่วยแม่บ้าน
- ปี 2560 โครงการราชดำเนินสัญจร (RCC Academic Mobiles) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 (One School One Innovation : OSOD) จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
- ปี พ.ศ. 2561 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน
- ปี พ.ศ.2561 วิทยาลัยฯ ได้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ปี พ.ศ.2561 สำนักการศึกษาวิทยาลัยยานยนต์เทคโนโลยีป๋อโจว เมืองเหมิงเฉิง มณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม – 7 สิงหาคม 2561
- ปี พ.ศ.2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ฟุตบอลอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561
- ปี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ทำความร่วมมือกับ บริษัท ฟูจิกูร์เม ครีเอชั่น จำกัด ด้านร่วมกันจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และฝึกงาน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
- ปี พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ทำความร่วมมือกับ บริษัท ฟู๊ดแพชชั่น จำกัด ด้านร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและฝึกงาน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
- ปี พ.ศ.2561 รับโล่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ปี 2561 จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
- ปี 2562 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 4.0 RCC Model จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปี 2562 วิทยาลัยได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 โรงเรียนต้นแบบร่วมกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนในกลุ่มภูมิภาค ภาคกลาง จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวการและภูมิสารสนเทศ(องค์กรมหาชน) (GISTDA)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินทำความร่วมมือกับ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและฝึกงาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562
- ปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยฯได้รับอนุญาตให้ ใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจการกีฬา และสาขางานธุรกิจการกีฬา เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562
- ปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ทำความร่วมมือกับ Divana Scentuara Spa ร่วมกันจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
- ปี พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ทำความร่วมมือกับ The Senizens by Chersery Home ด้านร่วมกันจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- ปี พ.ศ. 2563 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
- ปี พ.ศ. 2563 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอบรูปแบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการเพิ่มจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563
- ปี พ.ศ. 2564 ได้รับรางวัลพระราชทาน นักศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564
- ปี พ.ศ. 2564 วิทยาลัยฯ ทำความร่วมมือร่วมกันจัดการเรียนการสอนกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
- ปี พ.ศ. 2564 วิทยาลัยฯ ทำความร่วมมือกับ Home Product Center Public Company Limited ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
- ปี พ.ศ. 2564 วิทยาลัยฯ ทำความร่วมมือกับ Zen Corporation Group Public Company Limited ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564