พรพิมล วิไลศิริลักษณ์

หัวหน้าภาควิชาธุรกิจสัมพันธ์

สาลี ลิมปิรัชตกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาธุรกิจสัมพันธ์

วรรณา อนะมาน

อาจารย์ประจำภาควิชาธุรกิจสัมพันธ์

อัญชลีพร ธรรมสุข

อาจารย์ประจำภาควิชาธุรกิจสัมพันธ์

ไพศาล ศรีอุ่นดี

อาจารย์ประจำภาควิชาธุรกิจสัมพันธ์

เอกตะวัน ดอกพิกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาธุรกิจสัมพันธ์

ธิรดา ถาวรทัศนกิจ

อาจารย์ประจำภาควิชาธุรกิจสัมพันธ์