พรชนก ชั้นไพศาลศิลป์

หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อำพร ศรีริบุญ

อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทัศนา จันทะเรือง

อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นฤตย์ วิลาวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกศแก้ว เพ็งวงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัมพร พร้อมสรรพ

อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พัชรินทร์ พันธ์พานิชย์

อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธงชัย พรไชยสุทธิ

อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุพิน แฉ่งฉวี

อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รุ่งทิพย์ ฟักเทศ

อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ