พรชนก ชั้นไพศาลศิลป์

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล

อำพร ศรีริบุญ

อาจารย์ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล

ทัศนา จันทะเรือง

อาจารย์ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล

นฤตย์ วิลาวรรณ

อาจารย์ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล

เกศแก้ว เพ็งวงษ์

อาจารย์ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล

อัมพร พร้อมสรรพ

อาจารย์ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล

พัชรินทร์ พันธ์พานิชย์

อาจารย์ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล

ยุพิน แฉ่งฉวี

อาจารย์ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล

รุ่งทิพย์ ฟักเทศ

อาจารย์ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล