พัตธนี เอี่ยมวัฒน์

หัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ

ทัศนีย์ กสิพันธุ์

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ

สุธิดา จุลธีระ

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ

จริยา แย้มกลิ่น

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ

สิริวรรณ รอดเจริญ

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ

กฤษณา มาทรัพย์

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ

DARREN SPENCER COLE

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ

POL TEMOTHY B. CAHUCOM

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ