โชติมา สุทธิประเสริฐกุล

หัวหน้าภาควิชาบริหารการตลาด

พัชนี นทีทวีวัฒน์

อาจารย์ประจำแผนกวิชาบริหารการตลาด

ชัยวัฒน์ เพไทย

อาจารย์ประจำแผนกวิชาบริหารการตลาด

วีรวัลย์ ชื่นบุปผา

อาจารย์ประจำแผนกวิชาบริหารการตลาด

มารตี วรกัณห์

อาจารย์ประจำแผนกวิชาบริหารการตลาด

เพชรกมล เส็นฤทธิ์

อาจารย์ประจำแผนกวิชาบริหารการตลาด

ชานุมา เส็งประสาร

อาจารย์ประจำแผนกวิชาบริหารการตลาด

คุณัญญา กัญจนา

อาจารย์ประจำแผนกวิชาบริหารการตลาด