สายันต์ น้อยใหญ่

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม

วิษณุ คล้ายมาลา

อาจารย์ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม

ชัชวาล สังข์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม