ซารีนา สว่างวงษ์

หัวหน้าแผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เบญจวรรณ สมบูรณ์เลิศสิริ

อาจารย์แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สุรศักดิ์ เพ็งบางแกะ

อาจารย์แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ