ซารีนา สว่างวงษ์

หัวหน้าแผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เบญจวรรณ สมบูรณ์เลิศสิริ

เจ้าหน้าที่แผนกจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สุรศักดิ์ เพ็งบางแกะ

อาจารย์ประจำสำนักวิชาการ