นางสาวอรสุดา โพธิ์สังข์

หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ (บรรณารักษ์)

นางนันทวรรณ พิมพ์นพพันธุ์โชติ

อาจารย์ประจำศูนย์วิทยบริการ