อรสุดา โพธิ์สังข์

หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ (บรรณารักษ์)

นันทวรรณ พิมพ์นพพันธุ์โชติ

อาจารย์ประจำศูนย์วิทยบริการ