อาจารย์ ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์สายันต์ น้อยใหญ่ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าพบ พูดคุยและแสดงความยินดีกับท่าน อาจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ ในการเข้ารับตำแหน่งคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร