ภาควิชาบริหารการตลาด ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan)

ภาควิชาบริหารการตลาด ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จับฉลากเป็นทีมที่ 10 ประกาศผลได้คะแนนรวม 351 คะแนน เฉลี่ย 78.00 เป็นลำดับที่ 4 รางวัลชมเชย แพ้คะแนนทีมรองชนะเลิศอันดับ2 เพียง .09 คะแนน