เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 ภาควิชาบริหารการตลาด ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจฉบับย่อ จากกลุ่มตัวแทนนักศึกษา ปวส.1 ของแต่ละภาควิชา

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 ภาควิชาบริหารการตลาด ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดการแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจฉบับย่อ จากกลุ่มตัวแทนนักศึกษา ปวส.1 ของแต่ละภาควิชา เพื่อคัดเลือกเป็นกลุ่มนักธุรกิจเข้าสู่โครงการศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ว.พณิชยการราชดำเนิน ปีการศึกษา 2562 โดยสรุปผลการประเมินการคัดเลือกกลุ่มนักธุรกิจฯ 4 อันดับที่เข้ารอบ ได้แก่ Flora For Love สาขาการโรงแรม ผล 75.66 คะแนน, D.C. Juice สาขาการบัญชี ผล 68.66 คะแนน, In Design สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ผล 57 คะแนน และ เหนียวหมูปะละ สาขาการตลาด ผล 53 คะแนน