รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์และหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และหัวหน้าแผนกทวิภาคี เข้าพูดคุยกับ THE SENIZENS เพื่อการทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU หลักสูตรทวิภาคี

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์และหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และหัวหน้าแผนกทวิภาคี เข้าพูดคุยกับ THE SENIZENS เพื่อการทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU หลักสูตรทวิภาคี