ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมนำนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศรัตนโกสินทร์ ศึกษาความเป็นมาของราชวงศ์ไทย

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมนำนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศรัตนโกสินทร์ ศึกษาความเป็นมาของราชวงศ์ไทย ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาศิลปวัฒนธรรมไทย