ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ส่งนักศึกษา ระดับ ปวส.1/8 สาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมการแข่งขันปูเตียงประกอบลีลา(ระดับอุดมศึกษา) ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ส่งนักศึกษา ระดับ ปวส.1/8 สาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมการแข่งขันปูเตียงประกอบลีลา(ระดับอุดมศึกษา) ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลรางวัล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากจำนวน 8 ทีม ผู้ฝึกซ้อม อ.สายันต์ น้อยใหญ่ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม