ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักเรียน ระดับ ปวช.3 สาขาคอมฯ จำนวน 2 ทีม ไปเข้าร่วมแข่งขันทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลทางธุรกิจ “Computer business Software Usage Skill Competition RMUTP (BUS) 2020”

ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำนักเรียน ระดับ ปวช.3 สาขาคอมฯ จำนวน 2 ทีม ไปเข้าร่วมแข่งขันทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลทางธุรกิจ “Computer business Software Usage Skill Competition RMUTP (BUS) 2020”ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งวิทยาลัยเทคโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ฝึกซ้อมโดย อ.เกศแก้ว เพ็งวงษ์)