ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้พานักเรียน นักศึกษาไปแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ได้รับรางวัล 9 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้พานักเรียน นักศึกษาไปแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ได้รับรางวัล 9 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ผลการแข่งขันมีดังนี้ ?ประเภทการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ?ระดับ ปวช. ได้รับ 3 เหรียญทอง ได้แก่ 1) น.ส.ฑิมพิกา ศรแก้ว ปวช.3/13?เหรียญทอง 2) น.ส.ธาริดา วารินันทร์ ปวช.2/12?เหรียญทอง 3) น.ส.วัชรี ดวงสุภา ปวช.3/13?เหรียญทอง ?ระดับ ปวส. ได้รับ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1) น.ส.พชรพร บัวเพชร ปวส.DF1/9?เหรียญทอง 2) น.ส.นวรัตน์ พัฒน์พินิจ ปวส.DF2/7?เหรียญทอง 3) น.ส.อารีวรรณ จันทร์เบ้า ปวส.DF2/7?เหรียญเงิน ?ประเภทการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ?ระดับ ปวช. ได้รับ 3 เหรียญทอง ได้แก่ 1) น.ส.ณัฐนรี สมใจ ปวช.2/11?เหรียญทอง 2) น.ส.พนัดดา อริพ่าย ปวช.1/12?เหรียญทอง 3) น.ส.สุวารี บุญชื่น ปวช.2/26/?เหรียญทอง ?ระดับ ปวส. ได้รับ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1) น.ส.นวพร คำสม ปวส.DF2/7?เหรียญทอง 2) น.ส.เพียรฟ้า เกลอประเสริฐ ปวส.DT1/7?เหรียญเงิน 3) น.ส.ภาพัชร กำเนินกาญจน์ ปวส.DF2/7 ?เหรียญเงิน