ภาควิชาบริหารการตลาดได้นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

จากเมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ภาควิชาบริหารการตลาดได้นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ในชื่อวิชา การเขียนแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้ผลการแข่งขัน รางวัลชมเชย ด้วยคะแนน 67.56 เป็นปีแรก