วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ภาควิชาภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ ในหัวข้อ "Amelioration English" โดยวิทยากรบรรยาย คุณทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ภาควิชาภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ ในหัวข้อ "Amelioration English" โดยวิทยากรบรรยาย คุณทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.1-2 สาขาภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมจุลชาต