กิจกรรมสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคปฎิบัติ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยคุณทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรมสอบมาตรฐานวิชาชีพภาคปฎิบัติ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยคุณทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 838 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน