วันพุธที่่5 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม เปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ โดยเชิญวิทยากร คุณนพชัย ตันติกนกพร มาบรรยายในหัวข้อ "Digital Transformation IT Trends 2020"

วันพุธที่่5 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม เปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพ โดยเชิญวิทยากร คุณนพชัย ตันติกนกพร มาบรรยายในหัวข้อ "Digital Transformation IT Trends 2020"