ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าพบ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาชีวศึกษาเอกชน และ อ.จุติมา เกรียงเดชาสันติ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าพบ ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงค์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาชีวศึกษาเอกชน และ อ.จุติมา เกรียงเดชาสันติ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐาน อาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและอาชีพ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อกราบสวัสดีปีใหม่และหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2563ในอนาคต