วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพชรราชดำเนินวิชาการ ให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพชรราชดำเนินวิชาการ ให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขาวิชา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณธรรม จริยธรรมตรงตามปรัญญาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้เข้ารับเกียรติบัตรเรียนดีจำนวน 220 คน ณ หอประชุมพร้อม-ฉวี