ภาควิชาบริหารการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้จัดโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชาบริหารการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้จัดโครงการประชาคมสร้างสรรค์พลเมืองอาชีวศึกษา กิจกรรมเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง