กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้ดำเนินการร่วมมือกับทางโรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้่น ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรบ่มเพาะอาชีพ กับ พณิชยการราชดำเนิน เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิต และสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้