อ.ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อ.สายันต์ น้อยใหญ่ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ อ.สุรศักดิ์ เพ็งบางแกะ อาจารย์ประจำแผนกทวิภาคีและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าพบและขอบคุณ ท่านอำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์โพนงาม​ แขวงจำปาสัก​ ประเทศลาว

วันอังคารที่​ 3​ มีนาคม​ 2563 อ.ดร.จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อ.สายันต์ น้อยใหญ่ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ อ.สุรศักดิ์ เพ็งบางแกะ อาจารย์ประจำแผนกทวิภาคีและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าพบและขอบคุณ ท่านอำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์โพนงาม​ แขวงจำปาสัก​ ประเทศลาว เพื่อหารือแนวทางการแนะแนวการศึกษาในระบบทวิภาคีกับพณิชยการราชดำเนินต่อไป