ชมรมวิชาชีพสาขาวิชาการตลาดได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ชมรมวิชาชีพสาขาวิชาการตลาดได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าแผนก อ.โชติมา สุทธิประเสริฐกุล เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนคนเก่ง คนดี ภายใต้กิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม       แก่นักเรียน นักศึกษา    3. และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและวิทยาลัยฯ