ชมรมวิชาชีพการโรงแรม เข้าร่วมกิจกรรมงานธรรมะสัญจร เติมปัญญาสู่สังคม

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการโรงแรม เข้าร่วมกิจกรรมงานธรรมะสัญจร เติมปัญญาสู่สังคม ของกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยพร้อมฟังธรรมะ และฟังบรรยายประวัติวัดอรุณจากพระวิทยากร ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร โดย มีอ.ชัชวาล สังข์ประเสริฐ อ.ที่ปรึกษาชมรมนำนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้