กิจกรรม Young Innovator Start Up โครงการยุวนวัตกร แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

กิจกรรม Young Innovator Start Up โครงการยุวนวัตกร แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 เป็นโครงการที่บ่มเพาะผู้ประกอบการทางอาชีวศึกษา ณ ลานพัฒนาวิชาการ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563