กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม

กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม ของนักเรียนระดับ ปวช.2 ที่ค่ายวาสนาดีแค้มป์ จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561