ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Speech Contest การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Speech Contest การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 22 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ ลานพัฒนาวิชาการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส. วิชญา มานะกุล ปวช. E2/11 รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ น.ส. สุพรรณษา เชียรประภา ปวช. E2/11 รางวัลชนะเลิศอันดับสาม ได้แก่ น.ส. ชนิตา วรรณดิลก ปวช. E3/12