รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) โดยนางสาวพชรพร บัวเพชร ปวส.2/7 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) โดยนางสาวพชรพร บัวเพชร ปวส.2/7 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563