แผนกวิชาบริหารการตลาด จัดกิจกรรม Young Innovator Start Up 2020 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 แผนกวิชาบริหารการตลาด จัดกิจกรรม Young Innovator Start Up 2020 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 เป็นการแข่งขันภายใน โดยนักศึกษามีการรังสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมสินค้าและผลงานของตัวเอง