แผนกวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ โดยเชิญ คุณสมพงษ์ วงศ์วิกรานต์ วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ระบบเครือข่ายยุคดิจิทัล” ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563