พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตร โครงการพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมการแข่งขันภายใน แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตร โครงการพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา กิจกรรมการแข่งขันภายใน แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยอาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการ