แผนกวิชาบริหารการตลาดมอบรางวัลเกียรติบัตร โครงการพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา Young innovators Start up และกิจกรรมการแข่งขันภายใน

แผนกวิชาบริหารการตลาดมอบรางวัลเกียรติบัตร โครงการพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา Young innovators Start up และกิจกรรมการแข่งขันภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยท่านอาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ท่านผู้อำนวยการ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563