วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และมอบเกียรติบัตร ธรรมศึกษา

25 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และมอบเกียรติบัตร ธรรมศึกษา โดยท่าน พระครูวิสุทธินพคุณ ประธานศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร. ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษา สำนักกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส