พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา Young innovators Start up และกิจกรรมการแข่งขันภายใน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการพลเมืองสร้างสรรค์ทางอาชีวศึกษา Young innovators Start up และกิจกรรมการแข่งขันภายใน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยอาจารย์ไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี ผู้อำนวยการ