น.ส.สวิตตา แก้วพลอย นักศึกษาระดับ ปวส.2/6 แผนกวิชาการตลาด ได้รับรางวัลพระราชทานเกียรติบัตร รางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

น.ส.สวิตตา แก้วพลอย นักศึกษาระดับ ปวส.2/6 แผนกวิชาการตลาด ได้รับรางวัลพระราชทานเกียรติบัตร รางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564