ภาควิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสอบแข่งขันภายในวิชาบัญชี ระดับปวช.1

ภาควิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสอบแข่งขันภายในวิชาบัญชี ระดับปวช.1 ในโครงการพลเมืองสร้างสรรค์อาชีวศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องจุลชาต