สรุปผลการคัดเลือกการนำเสนอแผนธุรกิจโครงการศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปี 2564

สรุปผลการคัดเลือกการนำเสนอแผนธุรกิจโครงการศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปี 2564 ได้แก่ Banoffee with me แผนกการโรงแรม, Event Thai Desert แผนกการตลาด และเห็นนมหมีหนูไหม แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ