คณะแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยจีน รุ่นที่ 5

ประมวลภาพกิจกรรมคณะแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยจีนรุ่นที่ 5