พิธีมอบเข็มคณะกรรมการสภานักเรียน

พิธีมอบเข็มคณะกรรมการสภานักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561