๒๖ สิงหา สถาปนา พร.

  1. 1

ครบรอบ ๕๘ ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑