๒๖ สิงหา สถาปนา พร.

ครบรอบ ๕๘ ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑