ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขางานการท่องเที่ยว ระดับ ปวช.3 เข้าร่วมแข่งขัน โครงการตอบคำถามทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ Tourism Quiz Challenge 2018

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขางานการท่องเที่ยว ระดับ ปวช.3 เข้าร่วมแข่งขัน โครงการตอบคำถามทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ Tourism Quiz Challenge 2018 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จ.นครปฐม ภาควิชาฯ ส่งเข้าแข่งขัน 2 ทีม ผลรางวัล -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2