ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าชมโขนพระราชทาน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำนักเรียน นักศึกษา สาขางานการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาการโรงแรม ที่เรียนในรายวิชาศิลปวัฒนธรรมไทย เข้าชมโขนพระราชทาน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย #ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย #ภูมิใจที่เห็นเอกลักษณ์ไทย และสุดท้าย #ภูมิใจที่วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ของชาติยังคงอยู่