ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้นำนักศึกษา ศึกษาดูงานสถานประกอบการทางด้านการโรงแรม ณ Hotel Windsor Suites & Convention สุขุมวิท 20

ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ปวส.DT1/7 และสาขาวิชาการโรงแรม ปวส.DH1/8 ศึกษาดูงานสถานประกอบการทางด้านการโรงแรม ณ Hotel Windsor Suites & Convention สุขุมวิท 20 ในรายวิชาศิลปะการต้อนรับและบริการ และวิชาครัวและการประกอบอาหารโรงแรม