ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้นำนักศึกษาสาขางานภาษาต่างประเทศ ไปศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ได้นำนักศึกษาสาขางานภาษาต่างประเทศ ไปศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา