ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไปทัศนศึกษา ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักเรียนระดับชั้นปวช.2 และ ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 6 ปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562